Anal Fistül, Basit Fistül ve Kompleks Fistül Hastalığı

Anal Fistül, Basit Fistül ve Kompleks Fistül Hastalığı

 

Anal Fistül Hastalığı:

Anal fistül anal absenin anorectal bölgeye rüptüre olup direne olması sonrasında abse ile perirectal deri arasında epitelize track gelişmesi ile kendini prezente eder. Anal fistülün görüle sıklığı tam olarak saptanamamış olsa da anal apselerin %15-38’inin anal fistüle evrildiğini biliyoruz. Erkeklerde kadınlara oranla iki kat daha fazla görülmekedir. (Abcarian H. Anorectal infection: abscess-fistula. Clin Colon Rectal Surg 2011; 24:14. Gosselink MP, van Onkelen RS, Schouten WR. The cryptoglandular theory revisited. Colorectal Dis 2015; 17:1041.)

 

Anal Fistül Hastalığı Etiyolojik Faktörleri:

 • Enfekte anal crypt gland; en sık görülen etiyolojik fkatördür.
 • Crohn hastalığı; Crohn tanısı konulanlarda  ilk 10 yılda %15, 20 yıl sonunda %20-30 sıklıkla perineal fistül gelişir.
 • Doğum yaralanmaları
 • Radyasyon proktiti
 • Rektal yabancı cisim
 • İnfeksiyoz hastalıklar; Lymphogranuloma venereum, Chlamydia trachomatis ve anorectal tuberculosis.
 • Kanserler; anal squamous kanser ve malign transformasyon gösteren Crohn hastalığı, fistülle manifeste olabilir.

 

Anal Fistül Hastalığı Cerrahi Yöntemin Seçimi:

 • Temel prensip hastanın proktolojik muayenesi temel alınarak yapılmalıdır. Muayenede iç ağızın direne olduğu alan belirlenmelidir. Anal fistülün tedavisinde ne yazık ki tek cerrahi yöntem yoktur.
 • Cerrahi tekniğin seçiminde iki önemli unsur vardır; cerrahın deneyimi ve fistülün anatomik yerleşimi.
 • Anal fistülün cerrahi yönetimi fistülün eksternal sfinkterle(Parks' classification)  olan ilişkisine ve sfinkter kompleksini ne kadar içerdiğine bağlıdır. (Holzheimer RG, Siebeck M. Treatment procedures for anal fistulous cryptoglandular abscess--how to get the best results. Eur J Med Res 2006; 11:501.Shanwani A, Nor AM, Amri N. Ligation of the intersphincteric fistula tract (LIFT): a sphincter-saving technique for fistula-in-ano. Dis Colon Rectum 2010; 53:39.)

 

Basit Fistül Hastalığı:

 • Anal fistüllerin çoğunluğu basit fistüldür. Eksternal sfinkter ile minimal ilişkilidir. Parks sınıflamasına göre low-transifinkterik yani %30 dan az eksternal sfinkter içeren Tip-2 ve intersfinkterik Parks sınıflamasına göre Tip-1 olan fistüllerdir.
 • Geleneksel tedavi yöntemi Fistülotomidir.

 

Kompleks Fistül Hastalığı:

 • Başarısız cerrahi tedavi riski yüksek olan ve fistülotomi ile güvenli bir şekilde tedavi edilemeyen fistüllerdir.
 • Kompleks fistüller şu şekilde sırlanabilir;
 • Eksternal sfinkteri %30’dan fazla içeren fistüller.
 • Suprasfinkterik fistül
 • Ekstra sfinkterik fistül
 • Kadında anterior fistül
 • Çoklu traktı olan fistül
 • Rekürren fistül
 • İnflamatuvar barsak hastalığı ilişkili fistül
 • Enfeksiyon hastalıklarla ilişkili fistül (tuberculosis and HIV)
 • Radyoterapi ilişkili fistül
 • Anal inkontinensli hastada anal fistül
 • Rektovajinal fistül

 

Önceki BlogAnal Fistül Neden Oluşur?
Sonraki BlogAnal Fissür: Semptomları, Tanısı ve Tedavisi